qoop.nl - de grootste veilingsite voor verzamelaars

 
Ga naar artikel
Uitgebreid Zoeken
klik en registreer je
Qoop.nl, de grootste veilingsite voor verzamelaars  12 Jul 2020 20:09 uur
Inloggen
INLOGGEN
Wachtwoord kwijt?
WACHTWOORD KWIJT?
 

alle PowerSellers
alle Rubrieken
alle qoopShops
 
 

Artikel 1: Partijen
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het platform dat qoop.nl aanbiedt. De site van qoop.nl en de bijbehorende diensten zijn activiteiten van Websight Internetcommunicatie B.V. (hierna Websight), een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Hilversum.
Door zich als gebruiker te registreren en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te accepteren gaat de gebruiker een overeenkomst van gebruik (van qoop.nl) aan met Websight.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van qoop.nl.

Artikel 3: Gebruikers van qoop.nl

3.1Men kan deelnemen aan qoop.nl door zich als gebruiker te registreren. Het gebruik staat uitsluitend open voor meerderjarige personen, die bevoegd zijn rechtshandelingen te verrichten. Een gebruiker dient zich te registreren door het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen en, om STAP 1 van de registratie te voltooien, deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Na STAP 1 van de registratie ontvangt de gebruiker op het in het registratieformulier opgegeven e-mailadres een bevestigingscode, met welke code de gebruiker binnen vier weken een gebruikersnaam en password kan kiezen en de registratie kan voltooien.
3.2Registratie als gebruiker is gratis.
3.3De bevestigingscode respectievelijk de gebruikersnaam en het password geven de gebruiker toegang tot qoop.nl. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn bevestigingscode en password en dient deze, evenals zijn gebruikersnaam, niet aan derden ter beschikking te stellen. Websight is op generlei wijze aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het ter beschikking stellen aan derden door de gebruiker van gebruikersnaam en password.
3.4Websight behoudt zich het recht voor het gebruik te weigeren aan personen die:
 • reeds eerder door Websight of door een andere organisator van elektronische veilingen het gebruik daarvan ontzegd zijn;

 • in het verleden veroordeeld zijn wegens computermisdrijven of fraude; of

 • aan wie door enige Internetprovider een account is geweigerd of opgezegd.
 • 3.5De gebruiker erkent dat Websight te allen tijde het recht heeft de toegang tot qoop.nl tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen aan gebruikers die achteraf blijken te voldoen aan een in artikel 3.4 vermelde weigeringsgrond, niet meerderjarig en handelingsbekwaam blijken te zijn, onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen jegens Websight of een derde in verband met qoop.nl dan wel zich niet aan ťťn of meer bepalingen van deze overeenkomst houden.
  3.6De gebruiker kan het gebruik met onmiddellijke ingang opzeggen op de door Websight voorgeschreven wijze (zie art. 10.3). Indien de gebruiker evenwel veilingen of biedingen op lopende veilingen heeft lopen, kan hij het gebruik eerst opzeggen nadat die zijn afgelopen.
  3.7De gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens (zie art. 8.4) en dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze - zonodig - te wijzigen.

  Artikel 4: Positie van Websight

  4.1De gebruiker erkent dat Websight qoop.nl slechts organiseert en deze in de vorm van een website ter beschikking stelt aan de gebruiker en dat Websight op generlei wijze betrokken is bij de transactie tussen bieder en aanbieder. Websight is niet gehouden tot het verifiŽren van of het houden van controle op de aangeboden goederen, de getrouwheid of nauwkeurigheid van het aanbod, de bevoegdheid van de aanbieder om de aangeboden goederen daadwerkelijk te kunnen verkopen, noch de bevoegdheid van de bieder om de aangeboden goederen daadwerkelijk te kunnen kopen.
  4.2De gebruiker aanvaardt dat Websight niet in staat is de identiteit van een gebruiker met zekerheid vast te stellen en dat de gebruiker derhalve zelf gehouden is zich te vergewissen van de identiteit en goede bedoelingen van een ander gebruiker.
  4.3De gebruiker erkent dat Websight niet aansprakelijk is voor het al dan niet totstandkomen van een transactie, noch voor de afwikkeling daarvan of voor de ter effectuering van de transactie gehanteerde betalingswijzen.
  4.4Koper en verkoper ontvangen zo spoedig mogelijk na het sluiten van de biedingperiode een bericht van qoop.nl met elkaars e-mailadres ter afwikkeling van de transactie.
  4.5De gebruiker erkent dat Websight het recht heeft zonder opgaaf van redenen goederen te weigeren voor of te verwijderen van qoop.nl, zoals goederen die bij of krachtens de wet niet vrij verkocht mogen worden door particulieren, goederen waarvan de verkoop rechten van derden (zoals rechten van intellectuele eigendom) schendt, levende dieren, voedsel, sigaretten, drugs, gestolen goederen, vuurwapens, explosieven en ieder ander goed dat, naar het uitsluitend oordeel van Websight, niet in overeenstemming is met de doelstelling van qoop.nl dan wel enig goed dat de reputatie van qoop.nl kan schaden.
  4.6De gebruiker erkent dat Websight het recht heeft een biedingperiode voortijdig te beŽindigen en/of gedane biedingen ongeldig te verklaren indien gebruikers of derden misbruik maken van qoop.nl, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
  4.7De gebruiker aanvaardt dat Websight niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van Websight overeenkomstig artikelen 3.5, 4.5 en 4.6 en zal aan Websight alle kosten en schade vergoeden die voortvloeien uit enige aanspraak van een derde ter zake van in die artikelen genoemde niet toegestane handelingen door de gebruiker.
  4.8De gebruiker aanvaardt dat Websight niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de gebruiker lijdt als gevolg van het niet kunnen krijgen van toegang tot qoop.nl, storingen, fouten in software, door de onvolledige of onjuiste overdracht van informatie of door enige tekortkoming van Websight in de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Websight.
  4.9De gebruiker vrijwaart Websight voor alle aanspraken ten aanzien van door de gebruiker gekochte of aangeboden goederen, ter zake van enig aanbod op qoop.nl en ter zake van het door de gebruiker of een derde niet leveren of niet (volledig) betalen van middels qoop.nl geveilde goederen.

  Artikel 5: Bieden en kopen

  5.1De gebruiker aanvaardt dat een binnen de biedingperiode gedaan bod niet kan worden ingetrokken, gewijzigd of ongedaan gemaakt, behalve op wettelijk toegestane gronden na afloop van de biedingperiode of indien de bieder de identiteit van aanbieder niet kan vaststellen. Aanbieder geeft bij ieder aangeboden goed aan hoe lang de biedingperiode duurt.
  5.2Tijdens de biedingperiode kunnen gebruikers bieden op aangeboden goederen. Indien aanbieder een minimumbedrag heeft vastgesteld, dient het eerste bod ten minste op het minimumbedrag te liggen. Biedingen beneden het minimumbedrag zijn niet geldig.
  5.3De gebruiker die aan het einde van de biedingperiode het hoogste geldige bod heeft gedaan, is verplicht het aangeboden goed van aanbieder te kopen voor de bij dit hoogste bod geboden prijs.
  5.4Het is gebruikers verboden op enigerlei wijze een biedingproces te manipuleren of anderszins ongerechtvaardigd te beÔnvloeden, bijvoorbeeld door in de hoedanigheid van een ander gebruiker te bieden om de prijs op te drijven.

  Artikel 6: Aanbieden en verkopen

  6.1Aanbieder is gehouden de aangeboden goederen zodanig te omschrijven dat bieder zich een goed oordeel kan vormen omtrent de waarde van de aangeboden goederen. Aanbieder kan daartoe de aangeboden goederen omschrijven en/of gebruikmaken van de door qoop.nl geboden mogelijkheid grafische voorstellingen toe te voegen. Aanbieder is verplicht eventuele aanwijzingen van Websight in dit opzicht op te volgen.
  6.2Aanbieder mag dezelfde aangeboden goederen in maximaal ťťn categorie tegelijk aanbieden op qoop.nl. De aanbieder dient de aangeboden goederen aan te bieden in de meest passende categorie. Het is de aanbieder verboden de aangeboden goederen gedurende de biedingsperiode op een andere Internetveiling aan te bieden of op enige andere wijze buiten qoop.nl om aan te bieden of te vervreemden.
  6.3Aanbieder is niet verplicht de aangeboden goederen te verkopen aan de hoogste bieder indien deze bieder niet voldoet aan de door aanbieder gestelde betalingsvoorwaarden of aanbieder de identiteit van deze bieder niet vast kan stellen.

  Artikel 7: FinanciŽle afwikkeling van transacties

  7.1Voor de financiŽle afwikkeling van de op qoop.nl totstandgekomen transacties biedt qoop.nl de service van Triple Deal aan. Deze service houdt in dat de koper de verkoper via een derde (te weten Triple Deal) betaalt.
  Voor gebruik van de service van Triple Deal dienen gebruikers zich te registreren op de site van Triple Deal: http://www.tripledeal.com.
  7.2De verkoper kan bij het te koop aanbieden van een goed aangeven dat hij gebruik wenst te maken van de service van Triple Deal. De koper is dan gebonden aan deze betalingswijze.
  7.3De koper kan voordat of nadat de koop tot stand is gekomen aangeven dat hij gebruik wenst te maken van de service van Triple Deal. De verkoper is dan gebonden aan deze betalingswijze.

  Artikel 8: Informatie en privacy

  8.1Websight gebruikt de van gebruikers verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van qoop.nl. Deel van deze algemene voorwaarden maakt uit het privacyreglement van qoop.nl, dat als bijlage B bij deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.
  8.2Gebruikers gebruiken de informatie die zij van en over elkaar verkrijgen door het gebruik van qoop.nl slechts om de op qoop.nl gesloten koopovereenkomst te kunnen afwikkelen. Zij stellen deze informatie niet aan derden ter beschikking.
  8.3De gebruiker erkent dat Websight en qoop.nl als passieve online doorgevers van de informatie fungeren. Websight behoudt zich het recht voor informatie van qoop.nl te verwijderen die naar haar uitsluitend oordeel aansprakelijkheid van qoop.nl met zich zou kunnen brengen.
  8.4De gebruiker staat ervoor in dat de door hem bij registratie of ter zake van een aangeboden goed verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant:

 • juist, volledig en accuraat is;
 • geen gestolen of namaakgoederen betreft, waaronder namaakproducten (kleding, cometica etc.);
 • geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of privacyrecht van een derde, waaronder gekopieerd materiaal (software, CD'd, CDroms, DVD's etc.);
 • niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling;
 • geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft;
 • geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft;
 • geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, 'cancelbots' of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma's of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beÔnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven;
 • geen directe of indirecte links bevat naar of beschrijvingen bevat van goederen;
 • geen drugs of geneesmiddelen;
 • geen vuurwerk, wapens of munitie;
 • geen nazi materiaal, discriminerende en haatdragende teksten;
 • geen organen en lichaamsdelen, menselijk of dierlijk;
 • geen dieren;
 • geen zelfgemaakt eten en drinken.

 • (i) die verboden zijn op qoop.nl onder deze overeenkomst;
  (ii) die identiek zijn aan door aanbieder aangeboden goederen tijdens een lopende biedingperiode maar lager geprijsd zijn dan de goederen die het voorwerp zijn van die biedingperiode;
  (iii) die voorwerp zijn van een biedingperiode op een andere veilingsite dan qoop.nl;
  (iv) waarheen de aanbieder geen recht heeft te linken.

  De gebruiker staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met qoop.nl die de normale werking van qoop.nl kan verstoren, noch gegevens naar qoop.nl verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van qoop.nl onevenredig zwaar belasten.

  Het is de gebruikers niet toegestaan handelingen te verrichten die het systeem van feedback nadelig kunnen beÔnvloeden, zoals het geven van positieve feedback over zichzelf in de hoedanigheid van een andere gebruiker, het geven van ongefundeerde negatieve feedback over andere gebruikers of het geven van feedback over andere gebruikers onder aanneming van de hoedanigheid van een andere gebruiker.

  Artikel 9: Bevoegde rechter en rechtskeuze

  9.1Ieder geschil dat verband houdt met deze overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
  9.2Deze overeenkomst wordt in haar geheel beheerst door Nederlands recht.

  Artikel 10: Algemeen

  10.1Indien een of meerdere bepalingen of gedeelten van deze algemene voorwaarden of de tussen Websight en de gebruiker gesloten overeenkomst nietig of vernietigbaar zullen worden geacht door een rechterlijke instantie, zullen deze geacht worden afscheidbaar te zijn van de overeenkomst en de geldigheid van de overige bepalingen niet aan te tasten.
  10.2Websight correspondeert met een gebruiker door middel van e-mailboodschappen naar het door de gebruiker in het registratieformulier opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.
  10.3De gebruiker erkent dat Websight bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden. In geval van een relevante wijziging van de Algemene Voorwaarden zal Websight alle gebruikers per e-mail hiervan op de hoogte stellen en de tekst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden meezenden. De gebruiker is te allen tijde bevoegd met onmiddellijke ingang zijn gebruik op te zeggen door binnen de persoonlijke pagina's "Gegevens" aan te klikken en dan de optie "Verwijderen" te kiezen. Indien de gebruiker veilingen of biedingen op lopende veilingen heeft lopen, kan hij het gebruik eerst opzeggen nadat die zijn afgelopen.

  Artikel 11: Powerseller Abonnement

  11.1Een Powerseller abonnement duurt 12 maanden en gaat in op het moment van aanmelden. Het abonnement wordt niet automatisch verlengd. U ontvangt voor het verlopen van uw abonnement een e-mailbericht waarin u wordt gevraagd uw abonnement zelf te verlengen. Dit kan via uw persoonlijke pagina.


  Bijlage A: Begripsbepalingen

  Aanbiedereen gebruiker die goederen te koop aanbiedt;
  Aanbodde door de aanbieder gedane aankondiging dat hij bepaalde aangeboden goederen zal verkopen volgens de regels van qoop.nl;
  Aangeboden goederenGoederen of diensten die een aanbieder middels qoop.nl te koop aanbiedt;
  Biedereen gebruiker die binnen een biedingperiode biedt op aangeboden goederen;
  Biedingperiodede periode waarin op aangeboden goederen kan worden geboden;
  Gebruikeriedere persoon die zich overeenkomstig artikel 3 als gebruiker van qoop.nl heeft opgegeven en als zodanig is geaccepteerd;
  Deze overeenkomstde overeenkomst van gebruik van qoop.nl tussen Websight en de Gebruiker;
  qoop.nlde geprogrammeerde omgeving waarbinnen de registratie van het gebruik en het bieden op en aanbieden van de aangeboden goederen plaats heeft.

  Bijlage B: Privacyreglement qoop.nl
  qoop.nl verkrijgt op verschillende manieren gegevens over de gebruikers en de andere bezoekers van de website. Dit privacyreglement geeft in het kort aan op welke manieren qoop.nl dergelijke gegevens verkrijgt en hoe daar vervolgens gebruik van wordt gemaakt.

  Gebruikersadministratie
  De door qoop.nl verkregen persoongegevens worden opgenomen in een gebruikers-administratie, die overeenkomstig de Wet Persoonsregistraties en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag.

  Doelstelling van het verzamelen en gebruik van gegevens
  qoop.nl verzamelt en gebruikt de gegevens over de gebruikers ten behoeve van de organisatie van veilingen.

  Registratieformulier
  Iedereen die de website van qoop.nl bezoekt, kan gebruiker worden door het registratieformulier op de website in te vullen en op te sturen. Via het registratieformulier verkrijgt qoop.nl de gegevens die nodig zijn om gebruikers te laten deel te nemen aan de veiling. Het gaat om communicatie- en transactiegegevens, zoals naam-, adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres.
  Door het invullen en verzenden van het registratieformulier geeft de (aspirant) gebruiker toestemming voor het verzamelen en gebruik van de gegevens zoals neergelegd indit privacyreglement.

  Uitwisseling van gegevens tussen gebruikers
  Bij het gebruik van qoop.nl worden de gebruikers, voor zover zij veilingen beginnen of bieden in lopende veilingen, uitsluitend onder hun gebruikersnaam aan elkaar bekend. Indien aan het einde van een biedingperiode een overeenkomst tot stand is gekomen tussen een aanbieder en de hoogste bieder, wordt door qoop.nl het e-mailadres van de verkoper aan de koper en het e-mailadres van de koper aan de verkoper toegezonden.
  Naam-, adres- en woonplaatsgegevens worden door qoop.nl niet verstrekt; het is aan de koper en verkoper elkaar de benodigde gegevens te verschaffen.
  Gebruikers mogen de door middel van qoop.nl verkregen informatie over personen uitsluitend gebruiken in het kader van de veilingen (zie ook art. 8.2 van de Algemene Voorwaarden).

  E-mail service
  qoop.nl houdt de gebruikers desgewenst per e-mail op de hoogte van nieuwe veilingen. De gebruiker dient hiertoe in zijn persoonlijke pagina's onder "VeilingMailers" zijn voorkeuren door te geven.
  Voorts worden alle gebruikers per e-mail op de hoogte gehouden van relevante wijzigingen in het gebruik van qoop.nl, daaronder begrepen relevante wijzigingen van de Algemene Voorwaarden (zie ook art. 10.3 van de Algemene Voorwaarden).

  Apparatuur en programmatuur, IP-adressen
  Om de dienstverlening zoveel mogelijk aan te passen aan de behoeften van de gebruikers verzamelt de website gegevens (geen persoonsgegevens) over de apparatuur en programmatuur waarvan de gebruikers en andere bezoekers gebruik maken. Het betreft gegevens over de gebruikte browsersoftware (bijv. Netscape Navigator of Internet Explorer) en over de systeemsoftware (bijv. MacIntosh, MS Windows). Ook gegevens over het gebruikte beeldschermformaat worden verzameld. Voorts houdt qoop.nl voor dit doel de IP-adressen van bezoekers bij.
  Al deze gegevens worden alleen in geaggregeerde vorm vastgelegd.

  Adreswijzigingen, verbetering van vastgelegde gegevens
  Gebruikers hebben via de website (hun persoonlijke pagina's) toegang tot de gegevens die qoop.nl over hen heeft vastgelegd. Geregistreerde gebruikers zijn verplicht adreswijzigingen en andere wijzigingen van de op het registratieformulier verstrekte gegevens door te geven (zie ook art.3.7).

  ansichtkaarten verzamelen, munten, boeken, postzegel verzameling kinderkaarten kopen verkopen